Trang chủ Hoạt động PBGDPL Nghiên cứu - Trao đổi

Một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
(Ngày đăng :05/08/2016 12:00:00 SA)

Qua 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính cho thấy các quy định Nghị định số 81/2013/NĐ-CP còn nhiều nội dung chung chung, chưa cụ thể dẫn tới tình trạng các cơ quan, tổ chức, cá nhân gặp phải không ít khó khăn, lúng túng  trong quá trình thực thi pháp luật trên thực tế. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến một số quy định liên quan đến biểu mẫu và cơ chế tài chính, kinh phí  cũng như các điều kiện, phương tiện đảm bảo cho hoạt động quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể là:

Vấn đề về thẩm quyền ban hành biểu mẫu:

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã ban hành một số mẫu biên bản, mẫu quyết định để các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân áp dụng trong xử lý vi phạm hành. Đồng thời, Điều 32 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ có quy định “Căn cứ vào mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành các mẫu biên bản, quyết định phù hợp để sử dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình và quy định việc quản lý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, quy định nêu trên tại Điều 32 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP còn chung chung, chưa rõ ràng dẫn đến các cách hiểu khác nhau.

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền ban hành văn bản quy định lựa chọn số lượng biểu mẫu biên bản, quyết định phù hợp để sử dụng trên phạm vi địa bàn tỉnh trong tổng số các mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 32 thì căn cứ vào các mẫu biên bản, mẫu quyết định đã được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền ban hành các loại mẫu biên bản, mẫu quyết định mới dựa trên các yếu tố cấu thành và nội dung của các mẫu biên bản, mẫu quyết định đã được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để sử dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Vấn đề về cách sử dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ban hành các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính, song không có điều khoản cụ thể nào quy định về cách thức sử dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định đó trong xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, vấn đề sử dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính còn có ý kiến khác nhau như sau:

Loại ý kiến thứ nhất: cho rằng việc ban hành các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm mục đích quy định các yếu tố cấu thành, các thông tin cần có trong biên bản hoặc trong quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì người có thẩm quyền lập biên bản hoặc ra các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính sẽ căn cứ vào các mẫu biên bản, mẫu quyết định đó để lập biên bản hoặc ra quyết định trong thực tế sao cho biên bản hoặc quyết định có đủ các yếu tố cấu thành, các thông tin cần có theo mẫu là đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, trên thực tế đối với mỗi trường hợp cụ thể thì người thi hành công vụ có thể lập biên bản bằng cách viết tay toàn bộ nội dung biên bản, tuy nhiên biên bản viết tay đó cần đảm bảo có đủ các yếu tố cấu thành, các thông tin cần có theo mẫu.

Loại ý kiến thứ hai: cho rằng việc ban hành các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm mục đích áp dụng thống nhất biểu mẫu. Do đó, các mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền in sẵn (thậm chí cần đóng dấu quản lý của cơ quan, đơn vị sử dụng), trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì người có thẩm quyền lập biên bản hoặc ra các quyết định chỉ cần sử dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định đã được in sẵn đó và điền bổ sung các thông tin, nội dung đối với mỗi trường hợp vi phạm hành chính cụ thể vào biểu mẫu biên bản, mẫu quyết định đó. Hay nói cách khác, theo quan điểm này thì các loại biên bản, quyết định đều phải được sử dụng bằng mẫu in sẵn, người thực thi công vụ, nhiệm vụ không được lập biên bản bằng cách viết tay.

Vấn đề về kinh phí và các điều kiện, phương tiện đảm bảo cho hoạt động quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính 

Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì Bộ Tài chính có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn, bảo đảm kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước”. Tuy nhiên, đến nay sau 03 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, song Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương chưa ban hành văn bản để quy định cụ thể về mức chi, nội dung chi, nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, do đó quá trình tổ chức thực hiện bố trí kinh phí gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong quá trình tổ chức thực hiện thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, thiết nghĩ các bộ, ngành trung ương cần quyết liệt, khẩn trư­ơng hơn nữa trong việc ban hành văn bản hướng dẫn hoặc tham mưu Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà n­ớc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà n­ước trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ(09/05/2018 3:55:52 CH)

Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng(03/07/2017 10:26:40 SA)

SỰ BẤT CẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN THU PHÍ CÔNG CHỨNG VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT(01/12/2016 4:13:41 CH)

Quyền con người từ góc độ pháp lý(01/12/2016 3:38:28 CH)

Một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính(01/12/2016 3:43:42 CH)

522 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.