Trang chủ Tổ chức bộ máy Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
(Ngày đăng :08/11/2014 10:25:58 SA)

BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3798666

- Email: hailt.sotp@laichau.gov.vn

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở theo quy chế làm việc của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về công tác tư pháp tỉnh Lai Châu.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở.

- Công tác Cải cách tư pháp.

- Công tác Cải cách hành chính.

- Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật.

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan.

- Công tác quản lý, sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Lĩnh vực hành chính tư pháp gồm: Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch Tư pháp.

- Lĩnh vực bổ trợ tư pháp gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, bán đấu giá tài sản.

- Chủ tài khoản Sở Tư pháp.

Ký các văn bản của Sở gửi Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Chỉ đạo công tác tư pháp tại Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên.

- Hội đồng trọng tài lao động.

- Hội động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp.

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896).

- Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (BCĐ 250).

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo đảm an ninh, trật tự công trình thủy điện.

- Thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác.

 

 

 

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Phó Giám đốc

 

- Điện thoại: 0213.3876.988

- Email: oanhnx.sotp@laichau.gov.vn

Giúp Giám đốc phụ trách hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý, Đấu giá tài sản, Công chứng.

Phụ trách các đơn vị: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1.

Ký các văn bản của sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo.

- Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Ban công tác người cao tuổi.

- Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh.

- Ban công tác người khuyết tật.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác.

  

3. Đồng chí Nguyễn Công Thiếp– Phó Giám đốc

 

- Điện thoại: 0213.3878.666

- Email: thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

 Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

- Công tác Thanh tra.

Phụ trách phòng, đơn vị: Phòng Xây dựng, kiểm tra và Thi hành pháp luật; Thanh tra sở.

Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Hội đồng thẩm định giá đất.

- Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh.

- Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ - TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

- Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược thống kê.

- Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

- Ban hội nhập kinh tế quốc tế.

- Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. 

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác.

 

 

 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Ban – Phó Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3870888

- Email: bannv.sotp@laichau.gov.vn

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phân loại, xử lý văn bản đến cơ quan.

- Công tác Quân sự - Quốc phòng của Sở.

- Xây dựng phong trào văn hóa thể thao xanh, sạch, đẹp của cơ quan.

Phụ trách Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

Chỉ đạo công tác Tư pháp các tại huyện Sìn Hồ, Phong Thổ.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

- Ban an toàn giao thông.

- Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1326/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (BCĐ 1326).

- Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012 - 2020.

- Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn cấp tỉnh.

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

- Ban chỉ đạo công tác, bảo vệ đấu tranh nhân quyền.

- Ban chỉ đạo công tác Gia đình.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác.

Tin liên quan

Ban lãnh đạo (08/11/2014 10:25:58 SA)

411 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.