Trang chủ Tổ chức bộ máy Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
(Ngày đăng :08/11/2014 10:25:58 SA)

BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP 

 

  

 

1. Đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3798666

- Email: hailt.sotp@laichau.gov.vn

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác: Công tác cải cách tư pháp; Công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; Công tác quản lý, sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật; Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tư pháp.

c) Ký các văn bản của Sở gửi Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng và Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

f) Chỉ đạo công tác tư pháp tại huyện Tân Uyên, huyện Tam Đường.

g) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác; Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên; Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Hội động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu; Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lai Châu; Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu; Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1326/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (BCĐ 1326); Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo đảm an ninh, trật tự công trình thủy điện; Thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

h) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  

2. Đồng chí Nguyễn Công Thiếp– Phó Giám đốc

 

- Điện thoại: 0213.3878.666

- Email: thiepnc.sotp@laichau.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo công tác: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác pháp chế; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

b) Trực tiếp phụ trách Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật.

c) Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

d) Chỉ đạo công tác Tư pháp tại các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè.

e) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác: Hội đồng thẩm định giá đất; Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược thống kê; Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Ban hội nhập kinh tế quốc tế; Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. 

f) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công. 

 

 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Ban – Phó Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3870888

- Email: bannv.sotp@laichau.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo công tác: Hộ tịch; Quốc tịch; Chứng thực; Nuôi con nuôi; Bồi thường nhà nước; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Lý lịch Tư pháp; Luật sư, tư vấn pháp luật; Công chứng; Giám định tư pháp; Trọng tài thương mại; Quản tài viên; Thừa phát lại; Đấu giá tài sản; Công tác Quân sự - Quốc phòng của Sở; Phân loại, xử lý văn bản đến cơ quan.

b) Trực tiếp phụ trách Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp.

c) Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

d) Chỉ đạo công tác Tư pháp tại các huyện Sìn Hồ và huyện Than Uyên

e) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác: Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (BCĐ 250); Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Hội đồng trọng tài lao động; Thành viên Hội động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu; Ban chỉ đạo công tác, bảo vệ đấu tranh nhân quyền; Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt Tổ công tác Đề án 06).

f) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

4. Đồng chí Mùa Thị Lan - Phó giám đốc

- Điện thoại: 0213.3799899 

- Email: lanmt.sotp@laichau.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo công tác: Công tác Thanh tra; Quản lý, chỉ đạo, đánh giá hoạt động của 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Phòng Công chứng số 1.

c) Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

d) Chỉ đạo công tác Tư pháp các tại Thành phố Lai Châu và huyện Phong Thổ.

e) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác: Thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Ban chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia; Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban công tác người cao tuổi; Ban công tác người khuyết tật; Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh.

f) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

Tin liên quan

Ban lãnh đạo (08/11/2014 10:25:58 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down