Để thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề,chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, ngày 26/07/2021 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2167/UBND - TH về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm nắm bắt việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản của một số cơ quan, đơn vị. Qua đó đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong việc chấp hành trình tự, thủ tục của việc đấu giá tài sản. Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 766//KH-STP kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Để đưa vào sử dụng kịp thời Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 678/UBND-NC ngày 3/4/2020 về việc triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; Kịp thời phổ biến Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân là người có tài sản đấu giá để biết và thực hiện.

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP  quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down