Trang chủ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
(Ngày đăng :24/09/2021 2:37:59 CH)


Ngày 17/9/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1093/STP - HCBTTP về việc phối hợp hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhập dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

Để việc nhập dữ liệu đăng ký khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và tiếp nhận số định danh cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thuận lợi, hạn chế các vướng mắc phát sinh, Sở Tư pháp đề nghị Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Công an tnh
Đề nghị Công an tỉnh quán triệt cơ quan, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền đăng ký cư trú khi tiếp nhận thông tin đăng ký cư trú của công dân, nếu thấy có sai lệch thông tin giữa Giấy khai sinh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần trao đổi ngay với công chức Tư pháp – Hộ tịch để xác minh, nếu thông tin trong Giấy khai sinh là đúng thì cần kịp thời cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với thông tin khai sinh theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Hộ tịch.
Ngoài ra, đối với Giấy khai sinh (chưa có số định danh cá nhân) được cấp do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả về số định danh cá nhân vẫn là hợp lệ nên đề nghị cơ quan công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký cư trú theo đúng quy định, không được từ chối với lý do “không có số định danh cá nhân”.
2. Bo him xã hi tnh
Đối với giấy khai sinh (chưa có số định danh cá nhân) được cấp do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả về số định danh cá nhân vẫn là hợp lệ, do đó, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký cư trú theo đúng quy định, không được từ chối với lý do “không có số định danh cá nhân”.
3. y ban nhân dân các huyn, thành ph
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
3.1. Phòng Tư pháp cấp huyện tăng cường rà soát, kiểm tra các dữ liệu đăng ký khai sinh đã được Ủy   ban nhân dân cấp xã trên địa bàn nhập vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời cập nhật, hoàn thành các dữ liệu đã được cập nhật vào phần mềm, không để các dữ
liệu ở tình trạng “Lưu nháp”, “Đã có lỗi”, “Từ chi hủy”, gây khó khăn cho công tác thống kê dữ liệu.
3.2. Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường rà soát, kiểm tra các trường hợp khai sinh đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân đã được nhập vào phần mềm, đảm bảo dữ liệu được nhập là chính xác so với Sổ, hồ sơ đăng ký khai sinh và thực hiện gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân. Trường hợp có vướng
mắc khi tiếp nhận số định danh cá nhân thì thực hiện như sau:
- Đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân nhưng phần mềm thông báo trạng thái “Đã có lỗi”, đề nghị công chức Tư pháp
– Hộ tịch xem chi tiết lỗi và thực hiện theo Hướng dn xlý li tại phần phụ lục gửi kèm theo Công văn số 3160/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp;
- Đối với các dữ liệu khai sinh đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân nhưng phần mềm thông báo trạng thái “Chờ BCA cp số ĐDCN” trong thời gian dài (từ 24h trở lên) vẫn chưa được cấp số định danh cá nhân, đề nghị công chức Tư pháp – Hộ tịch liên hệ với Bphn htrphn mm htch của
Bộ Tư pháp để được hỗ trợ gửi lại yêu cầu cấp số (số điện thoại: 1900-8888- 24, nhánh số 1; email: hotich@moj.gov.vn);
- Trường hợp nếu việc đăng ký khai sinh của công dân là hợp lệ nhưng dữ liệu khai sinh chưa thể “Hoàn thành” do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 3 chưa trả về số định danh cá nhân, đề nghị công chức Tư pháp – Hộ tịch vẫn thực hiện in Giấy khai sinh từ Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và trả Giấy khai sinh (chưa có số định danh cá nhân) cho công dân. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trả về số định danh cá nhân, công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18/12/2020 .
Đối với các trường hợp này, sau khi tiếp nhận và ghi số định danh cá nhân vào Sổ đăng ký khai sinh, đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nơi đã thực hiện đăng ký khai sinh gửi thông báo về việc đã ghi số định danh cá nhân vào thông tin khai sinh để Cơ quan đăng ký cư trú và Cơ quan bảo hiểm xã hội biết và cập nhật vào các hệ thống phần mềm có liên quan.

Chi tiết tại Công văn 1093/STP-HCBTTP

Tin liên quan

Chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng(08/10/2021 4:30:35 CH)

Phối hợp cung cấp thông tin văn bản công chứng theo yêu cầu của cơ quan thuế(05/10/2021 3:33:11 CH)

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử(24/09/2021 2:37:30 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/09/2021 10:44:03 SA)

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(27/07/2021 2:29:09 CH)

Tin mới nhất

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Lịch công tác từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023(10/08/2023 10:14:41 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down