Thực hiện quy định tại Điều 170 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mục V, Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Ngày 07/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 08/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018, theo đó UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 02/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh ban hành; kịp thời phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chống chéo, hết hiệu lực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, ngày 02 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Hoạt động ngoại thương trong thời gian qua diễn ra sôi động và có đóng góp nhất định cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác quản lý nhà nước về ngoại thương đã chặt chẽ, thông suốt, minh bạch và hiệu quả hơn, song chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này còn một số điểm chưa hoàn chỉnh, cần tiếp tục hoàn thiện. Do đó, việc xây dựng một đạo luật về quản lý ngoại thương có tính định hướng rõ ràng, phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước, ổn định, minh bạch, thống nhất, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết. Ngày 12/6/2017 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật quản lý ngoại thương.  

Ngày 20/6/2017 , Quốc hội khóa 14 thông qua Luật TGPL (sửa đổi) với nhiều nội dung mới quan trọng, đáp ứng được yêu cầu của công tác TGPL hiện nay, Luật có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2018, thay thế cho Luật TGPL 2006.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/01/2017 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 430/STP-XD&KTrVB về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản năm 2017.

Ngày 10/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản như sau: 

 

565 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.