Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 7/9/2018 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch.

Để khắc phục hậu do quả mưa lũ gây ra và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới, ngày 29 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND v/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các sở ban, ngành tỉnh; Công ty thủy điện Sơn La; Công ty thủy điện Bản Chát huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Thực hiện Luật Công chứng ngày 20 tháng 06 năm 2014; Công văn số 729/BTP-BTTP ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, ngày 18/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Ngày 13/6/2018, Sở Tư pháp ban hành công văn số 406/STP-HCTP về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

Để triển khai có hiệu quả việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính và ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 08/01/2018 UBDN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 688/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Thực hiện quy định tại Điều 170 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mục V, Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Ngày 07/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018.

636 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.