Trang chủ Tổ chức bộ máy Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
(Ngày đăng :08/11/2014 10:25:58 SA)

BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3791957

- Email: lehaivplc@gmail.com

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc theo quy chế làm việc của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về công tác của ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu;

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở;

+ Cải cách tư pháp, cải cách hành chính của ngành;

+ Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật;

+ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên, Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương, thừa phát lại, bán đấu giá tài sản);

+ Công tác trợ giúp pháp lý;

+ Là chủ tài khoản cơ quan;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công;

Trực tiếp phụ trách: Phòng Bổ trợ Tư pháp; Phòng Công chứng số 1; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;

Ký các văn bản của Sở gửi Bộ Tư pháp và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại Thành phố Lai Châu, huyện Mường Tè.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;

- Hội đồng liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;

- Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên;

- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh;

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư;

- Ban chỉ đạo Thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”;

- Các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác.

 

 

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Phó Giám đốc

 

- Điện thoại: 0213.3876.988

- Email: xuanoanh.sotp@laichau.gov.vn Hoặc nguyenoanhlc@gmail.com

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng hương ước, quy ước; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Làm nhiệm vụ thường trực thay mặt Giám đốc chủ trì và điều phối hoạt động chung của Sở, giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền Giám đốc phụ trách khi Giám đốc vắng mặt hoặc được Giám đốc ủy quyền.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.

Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc  được Giám đốc ủy quyền.

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên.

Tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo :

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;

- Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Hội đồng thẩm định giá đất;

- Hội đồng tư vấn đặc xá;

- Ban an toàn giao thông;

- Ban hội nhập kinh tế quốc tế;

- Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Ban chỉ đạo công tác gia đình;

- Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất;

- Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ – TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân;

- Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền;

Các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác.

 

 

3. Đồng chí Nông Văn Thành – Phó Giám đốc

 

- Điện thoại: 0213.3791.379

- Email: thanhnv.lc@gmail.com

Hoặc nongvanthanh.sotp@gmail.com

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Lĩnh vực Hành chính Tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch Tư pháp);

+ Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Phụ trách đơn vị: Phòng Hành chính Tư pháp; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại huyện Phong Thổ; Tam Đường.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh;

- Hội đồng trọng tài lao động;

- Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;

- Ban công tác người khuyết tật;

- Ban công tác người cao tuổi;

- Các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác.

 

 

 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Ban – Phó Giám đốc

 

 

- Điện thoại: 0213.3791.977

- Email: vanbanstplc@gmail.com

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Công tác Văn phòng (trừ những lĩnh vực Giám đốc phụ trách) ;

+ Công tác Thanh tra;

+ Phân loại, xử lý văn bản đến cơ quan;

+ Công tác Quân sự - Quốc phòng của đơn vị;

+ Công tác ISO;

+ Công tác cải cách hành chính; một cửa, một cửa liên thông;

+ Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan;

+ Công tác quản lý, sử dụng công nghệ thông tin;

+ Xây dựng phong trào văn hóa thể thao, xanh sạch đẹp của cơ quan;

Phụ trách đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Ký các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy quyền.

Chỉ đạo công tác Tư pháp tại huyện huyện Sìn Hồ, huyện Nậm Nhùn.

Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo:

- Hội đồng thẩm định xác định kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

- Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược thống kê;

 - Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

- Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh;

- Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

-  Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình;

- Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012 – 2020;

- Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn cấp tỉnh;

- Các Hội đồng, Ban chỉ đạo khác.

Tin liên quan

Ban lãnh đạo (08/11/2014 10:25:58 SA)

595 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.