Trang chủ Văn phòng STP

Với mục đích tạo cơ sở vững chắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và mang tính thi đua lập thành tích cao trong hoạt động của văn thư, lưu trữ, thực hiên thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của ngành; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nề nếp, hoạt động đảm bảo đúng quy định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó tập trung vào các văn bản như: Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lữu trữ.

- Cử công chức, viên chức làm công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức (nếu có).

- Xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Ban hành Quy định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của đơn vị theo Quy định tại Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ theo quy định.

- Thực hiện công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tốt công tác bảo quản và khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ có hiệu quả;

- Thực hiện chế độ Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.

- Chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc sở lập hồ sơ công việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của sở trong năm 2020.

- Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của từng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến văn bản, tài liệu hành chính.  

- Bố trí kinh phí, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ Quy định tại Điều 39 Luật lưu trữ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ như: Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công tác văn thư, lưu trữ.

Tin liên quan

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu(25/05/2021 9:17:02 SA)

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong lĩnh vực tư pháp(01/04/2021 1:28:45 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (11/03/2021 2:02:25 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(11/09/2020 11:06:44 SA)

Ngày 20/02/2020, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 120/KH-STP về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.(27/02/2020 10:25:44 SA)

1466 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.