Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022
(Ngày đăng :02/12/2022 12:00:00 SA)

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 03/2021 ngày 25/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-BTP  ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Cụ thể như sau:

1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: 03 luật sư

2. Điều kiện của luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Luật sư tham gia đánh giá, lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

- Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

Trường hợp Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

- Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư được thực hiện theo Mẫu 01 (kèm theo Công văn này).

- Luật sư phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm, trừ Trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế tiếp (nếu còn).

Trường hợp luật sư nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, luật sư phải nộp đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP.

4. Yêu cầu về hồ sơ

- 01 bộ gồm:

+ Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó có nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (Mẫu 02 kèm theo Công văn này);

+ Bản sao chứng thực Thẻ luật sư;

+ Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.

- Cách thức nộp hồ sơ:

Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, thư điện tử hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử thì thời điểm nộp hồ sơ là thời điểm hồ sơ đã gửi đến thư điện tử của Trung tâm. Nếu thời điểm hồ sơ gửi đến thư điện tử của Trung tâm ngoài giờ hành chính thì thời điểm nộp được tính là thời điểm bắt đầu từ ngày, giờ hành chính kế tiếp.

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu, Tòa nhà số 1, trụ sở hợp khối các cơ quan sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Bên A: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0213.3876898

Đại diện là Bà: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Bên B:

Ông (bà):....................................................................................... ........

Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:...................................... ........

Điện thoại: ................................       Email: ........................................................

CMTND số:............................ cấp ngày:................. Tại:............. ..........

Nội dung hợp đồng:

1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

2. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng.

3. Thời hạn của hợp đồng.

4. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.

6. Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

7. Các thỏa thuận khác (nếu có).

Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0213.3876.909 hoặc đồng chí Lê Mạnh Hùng, số điện thoại: 0868601000 hoặc email: tttgplnn.sotp@laichau.gov.vn - tgpllaichau@gmail.com

 

BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG BÁO SỐ 09/TB-TGPL NGÀY 02/12/2022

Mẫu 01, 02 

 

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/04/2023 4:19:01 CH)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(20/02/2023 9:31:10 SA)

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023(02/02/2023 4:15:17 CH)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 9:44:22 SA)

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (05/01/2023 8:36:13 SA)

Tin mới nhất

Lịch công tác từ ngày 02/10đến ngày 08/10/2023(02/10/2023 3:07:37 CH)

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down