Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :05/01/2023 8:20:11 SA)


Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính; ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và mọi công dân trên địa bàn tỉnh, ngày 04 tháng 1 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, Nghị định định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực thông qua các hình thức khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm từng bước củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cơ quan cấp tỉnh của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung: tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực nói riêng để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; cơ quan cấp tỉnh của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Kiểm tra định kỳ, theo địa bàn, chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực

- Cơ quan chủ trì thực hiện

+ Đối với việc kiểm tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, Quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 5 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

+ Đối với việc kiểm tra thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Tổ chức pháp chế hoặc tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đương thuộc cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc kiểm tra đối với các trường hợp quy định tại các điểm đ và e khoản 1 Điều 5 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch, quyết định kiểm tra năm 2023.

b) Kiểm tra đột xuất

- Cơ quan chủ trì thực hiện

+ Đối với việc kiểm tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện chịu trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

+ Đối với việc kiểm tra thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Tổ chức pháp chế hoặc tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đương thuộc cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: việc kiểm tra được tiến hành khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

c) Nội dung kiểm tra: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

4. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Việc phối hợp thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, cơ quan cấp tỉnh của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, UBND các huyện, thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh.

5. Cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Cơ quan thi hành quyết định xử phạt; Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; Cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
-Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

-Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan cấp tỉnh của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2023.
Giao Sở Tư pháp tổng hợp Báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
Chi tiết tại: Kế hoạch số 15/KH-UBND

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/04/2023 4:19:01 CH)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(20/02/2023 9:31:10 SA)

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023(02/02/2023 4:15:17 CH)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 9:44:22 SA)

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (05/01/2023 8:36:13 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down