Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :05/01/2023 8:36:24 SA)


Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

1. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Công tác tự kiểm tra văn bản:Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban từ ngày 01/01/2023 đến ngày31/12/2023.
a) Đơn vị thực hiện:
-Cấp tỉnh
+Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bảndo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành;
 + Giám đốc Sở Tư pháp là đầu mối thực hiện việc tự kiểm travăn bản doỦy ban nhân dântỉnh ban hành.
-Cấp huyện+Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tựkiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân huyện, thành phố mình ban hành;
+ Trưởng Phòng Tư pháp là đầu mối thực hiện việc tự kiểm travăn bản doỦy ban nhân dânhuyện, thành phốmình ban hành.
-Cấp xã
Công chức tư pháp-hộ tịch cấp xãlà đầu mối tự kiểm tra văn bản do Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành.
b) Thời gian thực hiện:Thường xuyên trong năm, ngay sau khi văn bảnđược ban hành hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức,cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.
1.2. Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến
a) Trách nhiệm và phạm vi kiểm tra:
-Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra đốivới 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố ban hành từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 gửi đến Sở Tư pháp; kiểm tra 100% các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành bằng hình thứcvăn bản quy phạm pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của cơquan, tổ chức, cá nhân.
-Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểmtra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn trong phạm vi huyện, thành phố mình ban hành từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 gửi đến Phòng Tư pháp huyện, thành phố.kiểm tra 100% các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được Hộ iđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
b) Thời gian thực hiện:Thường xuyên trong năm, ngay sau khi cơ quankiểm tra nhận được văn bản hoặc sau khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.
1.3. Kiểm tra văn bản theo địa bàn
Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn ban hành văn bản tại địa phương, trên cơ sở quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởiNghị định số 154/2020/NĐ-CP)Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có thể tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức kiểm tra theo địa bàn đối với cácvăn bản do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn ban hành.
 Thời gian và phạm vi thực hiện kiểm tra: do Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
-Trách nhiệm triển khai thực hiện.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban, ngành khác ở cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành tỉnh)đã chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải thường xuyên thực hiện rà soát văn bản theo căn cứ pháp lý ban hành văn bản; căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế -xã hội; theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân; rà soát theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
-Thời gian thực hiện:thường xuyên trong năm ngay khi có căn cứ rà soát; khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân hoặc theo chỉ đạo,Kế hoạch rà soát chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực do các bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/04/2023 4:19:01 CH)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(20/02/2023 9:31:10 SA)

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023(02/02/2023 4:15:17 CH)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 9:44:22 SA)

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (05/01/2023 8:36:13 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down