Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2020
(Ngày đăng :04/03/2020 12:00:00 SA)

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lai Châu, căn cứ quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Sở Tư pháp chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Kế hoạch số 129/KH-STP ngày 25/02/2020 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 chỉ ra 03 nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực các phòng, đơn vị phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo phát huy cao nhất năng lực cá nhân; 2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; 3. Thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và 02 nhóm nhiệm vụ cụ thể: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hai là, tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, trong quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 03/02/2020 phòng, chống tham nhũng cũng năm 2020 đặt ra 05 nội dung: 1. Công tác lãnh chỉ đạo; 2. Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; 3.Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 4. Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; 5. Phát huy vai trò làm chủ, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ quy định nêu tại Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị. Thanh tra Sở, tham mưu và làm tốt nội dung thanh tra về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down