Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

Sở Tư pháp Lai Châu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo giai đoạn 2016 - 2020
(Ngày đăng :25/02/2020 12:00:00 SA)

Thực hiện Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017-2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu (viết tắt là Kế hoạch 1623/KH-UBND), ngày 16  tháng 9  năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 716/KH-STP triển khai thực hiện Kế hoạch 1623/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2020, Sở Tư pháp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.

Việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình của ngành Tư pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội về tham nhũng, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN); thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực PCTN; xây dựng văn hóa và tạo thói quen PCTN trong đời sống của công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp nói riêng và các tầng lớp Nhân dân nói chung. Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong PCTN; góp phần hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ Ngành, Kế hoạch đã đưa ra các nội dung theo quy định như: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công gắn với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức và người lao động; minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.

- Về tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng, Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, tham mưu, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 kéo dài đến năm 2020. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân về công tác PCTN, về tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN. Nâng cao công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến PCTN kịp thời và chất lượng. Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện rà soát các văn bản QPPL liên quan đến PCTN để kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; tiếp nhận, xử lý thông tin thi hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN qua đó kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở được giao nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng nghiệp vụ, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Thanh tra Sở có tránh nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể  thuộc Sở tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; giúp Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down