Trang chủ Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
(Ngày đăng :10/04/2020 12:00:00 SA)

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, Công văn số 924/BTP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số  721/UBND-TH ngày 09/04/2020 V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị nội dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 330/UBND-NC ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020.

3. Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

4. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật./.

Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(13/01/2021 8:25:53 SA)

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp tại huyện Sìn Hồ(04/11/2020 11:21:49 SA)

Triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(22/09/2020 9:45:39 SA)

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2020(22/07/2020 8:30:56 SA)

V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020(13/04/2020 12:40:33 CH)

526 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.