Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :01/02/2021 10:49:50 SA)

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Qua việc triển khai đánh giá chấm điểm các đơn vị đã xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

     

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thông tư 03/2018/TT- BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1161/UBND-NC ngày 01/8/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018. Nhằm triển khai đồng bộ việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thống nhất theo tiêu chí được quy định trong Thông tư số 03/2018/TT- BTP. Hằng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh đều ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định, trong kế hoạch có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện; ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới, chương trình, kế hoạch PBGDPL trung hạn, dài hạn; các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ;…. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong kế hoạch PBGDPL hàng năm của UBND tỉnh đã xác định nội dung PBGDPL trọng tâm cần triển khai thực hiện gắn với các sự kiện chính trị, xã hội của tỉnh. Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo từng quý; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản mới, gửi nội dung tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức tuyên truyền các quy định gắn với lĩnh vực quản lý.

Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bằng nhiều hình thức hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền miệng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Ngày pháp luật; lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; cấp phát các loại tài liệu pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Nội dung pháp luật được đưa vào chương trình giáo dục một cách phù hợp, hiệu quả thông qua môn học giáo dục công dân, các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật,… được thường xuyên triển khai đã góp phần phổ biến, giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân, ngành giáo dục đã chủ động tổ chức rà soát, đánh giá nội dung giáo dục trong chương trình đào tạo, sách giáo khoa môn giáo dục công dân, tài liệu môn học Pháp luật và giáo trình pháp luật đại cương về Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự …

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL từng bước đi vào hoạt động nề nếp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn khi có biến động. Toàn tỉnh có 62 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 408 báo cáo viên cấp huyện, có 1.435 tuyên truyền viên pháp luật), đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở là 5.224 người. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện được củng cố, kiện toàn thường xuyên, bảo đảm đúng thành phần và hoạt động hiệu quả. Định kỳ Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã có định hướng lựa chọn chủ đề, nội dung PBGDPL phù hợp theo từng quý, định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm gửi các cơ quan, đơn vị đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu: http: pbgdpl.laichau.gov.vn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP các cơ quan đơn vị, địa phương đã xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Thông tư còn một số những khó khăn, vướng mắc như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bám sát nội dung, nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, do đó, việc triển khai các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá công tác PBGDPL chưa đầy đủ, kịp thời và thường xuyên; Đối tượng áp dụng thông tư quy định dành cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do đó, việc đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chưa sát, cụ thể. Một số chỉ tiêu, tiêu chí chấm điểm mang tính định tính, khó định lượng do đó, đôi khi còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng, hiệu quả công tác; Nguồn kinh phí dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và kinh phí để triển khai thực hiện Thông tư đã được quan tâm bố trí, tuy nhiên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác trong tình hình mới.

Một số bài học kinh nghiệm:

- Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực tiễn cho thấy ở nơi nào, địa phương nào mà cấp ủy, chính quyền quan tâm và chỉ đạo sát sao, bám sát nội dung đánh giá để tổ chức thực hiện thì nơi đó công tác PBGDPL được triển khai đầy đủ và hiệu quả;

-Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên và cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp giữa các ngành là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGĐPL, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở;

-Việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn phải gắn với tình hình thực tiễn địa phương, lựa chọn những địa bàn trọng điểm, những đối tượng cần tăng cường tuyên truyền, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền cụ thể;

- Quan tâm, bố trí, bảo đảm nguồn lực để triển khai, thực hiện công tác được thường xuyên, lan tỏa và có chiều sâu.                                                                                

 

Tin liên quan

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Tin mới nhất

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Lịch công tác từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023(10/08/2023 10:14:41 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down