Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :06/05/2021 12:00:00 SA)


Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã từng bước đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có tài sản. 

Việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm chặt chẽ và khách quan hơn, tính chuyên nghiệp của hoạt động đấu giá tài sản từng bước được nâng lên. Kể từ khi Luật đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực thi hành đến hết tháng 3 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thực hiện được 180 đợt đấu giá, với tổng giá khởi điểm là 458.988.977.250 đồng, giá trị đấu giá thành là 578.722.712.650 đồng, giá bán chênh lệch so với giá khởi điểm là 119.733.735.400 đồng. Các loại tài sản được thực hiện thông qua hoạt động đấu giá chủ yếu là quyền sử dụng đất và tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý công tác đấu giá còn chưa chặt chẽ; việc báo cáo quá trình thực hiện, kết quả cuộc đấu giá về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp chưa được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh; việc xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá tại một số cuộc đấu giá còn thấp so với giá thị trường; một số tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, nhất là các tổ chức từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh Lai Châu để thực hiện việc đấu giá tài sản có dấu hiệu vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, đối với Sở Tư pháp: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả đấu giá cũng như quá trình thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác đấu giá tài sản thường xuyên thực hiện việc phối hợp trong công tác đấu giá tài sản theo quy định; hướng dẫn thẩm quyền xử lý các tình huống phát sinh khi phát hiện có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình tổ chức đấu giá.

Thứ hai, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản khác có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất; cử lãnh đạo và công chức tham gia đoàn kiểm tra công tác đấu giá tài sản theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ ba, đối với Sở Tài chính: Kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những cuộc đấu giá tài sản mà có cơ sở cho rằng việc định giá khởi điểm quá thấp so với giá thị trường; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản.

Thứ tư, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản.

Thứ năm, đối với Công an tỉnh: Lập các chuyên án đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất nhằm xử lý, chấn chỉnh, minh bạch hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công an các cấp chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt cung cấp thông tin các cuộc đấu giá đất cho Ban chuyên án. Xây dựng  kế hoạch, phân công lực lượng tham gia, phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự tại nơi diễn ra đợt đấu giá quyền sử dụng đất; cử lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ tham gia đoàn kiểm tra công tác đấu giá tài sản theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ sáu, đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các hoạt động liên quan đến công tác đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm quy định về  báo cáo về quá trình thực hiện và kết quả đấu giá tài sản quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền được giao quản lý tài sản đấu giá nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản để thu lợi bất chính;  chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tuân thủ nghiêm các quy định về quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện như: việc lập phương án đấu giá; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; xác định giá khởi điểm;... không thực hiện việc bán hồ sơ đấu giá tài sản, nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

Thứ bảy, đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là người có tài sản đấu giá: Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc quản lý tài sản, bảo mật thông tin nhằm tránh lộ lọt thông tin về tài sản đấu giá; thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; tuân thủ nghiêm các quy định về quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện đấu giá; tăng cường giám sát cuộc đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật; báo cáo kịp thời, đầy đủ về quá trình triển khai và kết quả đấu giá đến cơ quan có thẩm quyền ngay sau cuộc đấu giá kết thúc.

Thứ tám, đối với các tổ chức đấu giá tài sản: Tuân thủ theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Thực hiện nghiêm việc bán hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; không thực hiện việc ủy quyền bán hồ sơ đấu giá tài sản, không ủy quyền việc nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá cho người có tài sản đấu giá; chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá, đảm bảo tính bảo mật trong việc quản lý hồ sơ đấu giá tài sản; cung cấp ngay thông tin khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai cuộc đấu giá.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; qua đó tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công được nâng lên, góp phần vào việc tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Tin liên quan

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm(17/02/2023 8:12:00 SA)

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Nậm Nhùn(10/01/2023 2:08:18 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023(09/01/2023 10:52:20 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối nội chính tỉnh Lai Châu năm 2022.(28/12/2022 3:27:51 CH)

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023(28/12/2022 4:00:05 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down