Trang chủ Tổ chức bộ máy Các phòng, đơn vị

VĂN PHÒNG SỞ
(Ngày đăng :04/02/2015 12:00:00 SA)

Chánh Văn phòng: Lê Thị Na

Điện thoại: 0213.3876.416

Email: vp.sotp@laichau.gov.vn

 

Chức năng:

Văn phòng Sở là tổ chức tham mưu, tổng hợp thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở  trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng;

+ Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác của Sở và ngành theo quy định của tỉnh và Bộ Tư pháp được Giám đốc Sở giao.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở đề xuất chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Sở;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quản lý;

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo quy định;

- Quản lý tài sản, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đề xuất và thực hiện mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công chức trong cơ quan; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ vệ sinh môi trường trong cơ quan, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật lao động theo quy chế của cơ quan;

 - Thực hiện công tác tài chính kế toán của Sở; quản lý nguồn kinh phí hoạt động của Sở;

 - Hướng dẫn, phục vụ khách đến làm việc với lãnh đạo Sở;

- Phân công nhiệm vụ, đề xuất quản lý, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;

Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

Tin liên quan

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật(15/08/2018 9:23:51 SA)

Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp(15/08/2018 9:21:09 SA)

VĂN PHÒNG SỞ(13/02/2017 3:15:29 CH)

THANH TRA SỞ (12/11/2014 12:05:02 CH)

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(12/11/2014 12:04:00 CH)

Tin mới nhất

Gần 40 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022(17/05/2022 2:56:33 CH)

Lịch công từ ngày 16/05 - 22/05/2022(17/05/2022 2:38:15 CH)

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI CỦA CỤC CON NUÔI – BỘ TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH LAI CHÂU(05/05/2022 8:29:35 SA)

Lịch công tác từ ngày 25/4 - 01/5/2022(26/04/2022 11:17:45 SA)

Lịch công tác từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022(18/04/2022 10:17:59 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down