Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 185/KH-PBGDPL Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên năm 2015 38 25/04/2015
2 255/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 23 30/03/2015
3 119//KH-UBND KH phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 134 28/01/2015
4 32//STP-PBGDPL V/v triển khai thực hiện quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh 48 27/01/2015
5 01/2015/QĐ-UBND Quy định về chi cho một số hoạt động đặc thù thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu 110 19/01/2015
6 4077//QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 28 31/12/2014
7 23/TTLT/2014//BTP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 11 22/12/2014
8 01/2014/NQLT//CP-UBTƯMTTQVN Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 8 18/11/2014
9 1346//QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 25 28/10/2014
10 120-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp 79 23/10/2014
11 1730-QĐ/TU Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh 243 23/10/2014
12 255//STP-KSTT Công văn về việc thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014 11 10/06/2014
13 163//STP-PBGDPL Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2014 18 14/04/2014
14 92-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 297 12/03/2014
15 226//TCTRS Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế 16 06/03/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.