Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14//QĐ-HĐPH Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL 59 19/08/2013
2 15//KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2013 12 19/08/2013
3 1039/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước’ giai đoạn 2013 – 2016 12 19/08/2013
4 07/KHLN-STP-HLHPN Kế hoạch liên ngành phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cở sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (giai đoạn 2013-2017) 478 13/08/2013
5 597//KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU 88 29/05/2013
6 18-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 20 05/04/2013
7 36//KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 27 14/01/2013
8 1690//QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. 23 28/12/2012
9 08/2012//QĐ-UBND Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu 71 12/03/2012
10 25/2011//QĐ-UBND Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 09/09/2011
11 14//QĐ-STP Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 73 20/05/2011
12 73/2010//TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 15 14/05/2010
13 Số: 49-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 240 02/06/2005

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.