Nhằm tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động chính trị, văn hóa của Ngành Kiểm sát nhân dân đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan, đoàn thể, đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm năng cao nhận thực về ngành Kiểm sát, về pháp luật tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao đối với  ngành Kiểm sát. Ngày 03/12/2018 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Kể từ khi gia nhập Công ước (năm 1982), Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực để bảo đảm các quyền dân sự và chính trị được quy định trong Công ước được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. Điều này thể hiện rõ nét qua việc nội luật hóa các quy định của Công ước trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản, những quy định quan trọng của Công ước, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Thực hiện các Đề án, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, ngày 26/11/2018 UBND huyện Than Uyên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II/2018.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, sau kiểm tra và tự kiểm tra cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 10/7/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến GDPL năm 2018, Đoàn kiểm tra số 01 của Hội đồng do Sở Tư pháp làm trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn gồm đại diện Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra công tác phổ biến GDPL tại huyện Sìn Hồ.

Thực hiện công tác PBGDPL năm 2018, ngay từ đầu năm Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh đến các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp luôn quan tâm, chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới; Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Chỉ thị 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhằm kịp thời triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Ngày 11/9/2018 Công an tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch 1348/KH-CAT-PV01 triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân; ngày 27/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1297/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1125/KH-UBND để triển khai thực hiện.

252 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.