Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Công văn số 376/TTr-NV1 ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu V/v Đề xuất nội dung định hướng chương trình thanh tra năm 2021 và để thống nhất kế hoạch định hướng chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tư pháp, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Ngành. Sở Tư pháp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện dự kiến nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2021 như sau:

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Kế hoạch số 1002/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Uỷ ban nhân dântỉnh Lai Châu về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sở Tư pháp tiến hành đánh giá trên các tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2019 (PACA).

Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua các hình thức như: Sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc; họp, sơ, tổng kết công tác Đảng, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; chuyển văn bản thông qua Hệ thống quản lý văn bản, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tập trung phổ biến, quán triệt quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

637 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.