Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua các hình thức như: Sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc; họp, sơ, tổng kết công tác Đảng, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; chuyển văn bản thông qua Hệ thống quản lý văn bản, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tập trung phổ biến, quán triệt quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngay sau khi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/ 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Nghị định số 110) có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định đến CB,CC,VC trong đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành là thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp như: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, nuôi con nuôi, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp (viết tắt là Nghị định số 54/2014/NĐ-CP): Thanh tra Sở Tư pháp được thanh tra chuyên ngành tất cả các lĩnh vực nêu trên trừ thanh tra Quốc tịch và Hợp tác quốc tế về pháp luật.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Sở bám sát Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê quyệt theo quy định để tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.

Cộng tác viên thanh tra là người được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước. Đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn, cộng tác viên là công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan trưng tập.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lai Châu, căn cứ quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Sở Tư pháp chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 20/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu V/v thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tân dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quản lý, sử dụng ngân sách (viết tắt là Quyết định 28); Căn cứ Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 21/02/2020. Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định vào ngày 27/02/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017-2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu (viết tắt là Kế hoạch 1623/KH-UBND), ngày 16  tháng 9  năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 716/KH-STP triển khai thực hiện Kế hoạch 1623/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật Tố cáo năm 2018, Sở Tư pháp đã chỉ đạo tiến hành rà soát và ngày 10 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 20/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Tư pháp.

6868 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down