Thực hiện công tác PBGDPL năm 2018, ngay từ đầu năm Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh đến các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp luôn quan tâm, chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới; Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Chỉ thị 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhằm kịp thời triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Ngày 11/9/2018 Công an tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch 1348/KH-CAT-PV01 triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân; ngày 27/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1297/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1125/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Theo pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, các tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, đó là: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm giúp các tổ chức trợ giúp pháp lý thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 01 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân, ngày 18 tháng 01 năm 2018 Ủy ban ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 10/KH-HĐPB ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017, Sở Tư pháp cơ quan Thường trực của Hội đồng được giao trưởng đoàn kiểm tra số 1, phối hợp với các thành viên Hội đồng đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật tại huyện Mường Tè.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân, ngày 12 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

7579 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down