Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, ngày 15/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 757/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2021.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện năm 2020.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên, ngày 20/2/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐPH Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện năm 2020.

Nhằm thống nhất nội dung triển khai thực hiện Đề án năm 2020, làm cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện, đồng thời để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy địa phương với các đơn vị cơ sở; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

  Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020, nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020, ngày 10/02/2020 Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 ban hành Thể lệ cuộc thi và bộ câu hỏi.

Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở tỉnh Lai Châu.

43311 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down