Ngày 26/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐPH về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tìm ra những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điểm, có tính sáng tạo và hiệu quả cần được nhân rộng.

Ngày 08/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 946/KH-SVHTTDL về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2020.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng. nội dung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhằm phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là các đối tượng thuộc Đề án để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các đơn vị, địa phương để nội dung của Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Ngày 15/5/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 183-KH/TĐTN-BTG về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2020.

Ngày 15/5/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐPH về thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.

Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với mục tiêu phòng, chống và giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định bền vững; Triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng đến các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sản xuất, quản lý, vận chuyển, tiêu thụ nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng rượu, bia của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, ngày 15/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 757/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2021.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện năm 2020.

6879 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down