Ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan,tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV), trách nhiệm tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác DQTV cho cán bộ chủ trì của cơ quan quân sự địa phương các cấp, ngày 25 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND về tổ chức hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư 01/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Ngày 09/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ.

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi với những nội dung cơ bản như sau:

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm đẩy  mạnh công tác  tuyên  tuyền, phổ biến các quy định  của pháp luật  về công tác văn thư, lưu trữ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách  nhiệm  của  công  chức, viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, ngày 23 tháng 2 năm 2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-STP  Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

 

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch số 3098/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 380/UBND-NC ngày 19/02/2021 hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 02 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là: tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng và tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

8007 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down