Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành công văn số 452/STP-PBGDPL về việc tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

 

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã từng bước đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có tài sản. 

Để góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 05 tháng 5 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 05/HĐPH –STP về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh Tra tỉnh tại văn bản số 278/TTr-NV4 ngày 20/4/2021về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/TT-TTCP. Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 1664/UBND-NC ngày 22/10/2018 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện Văn bản chỉ đạo của Thanh Tra tỉnh ngày 20/4/2021 về việc rà soát, xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021. Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát:

Ngày 22/4/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 404/KH-STP về triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử.

Ngày 20/4/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 399/KH-STP về thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021. Nhằm quán triệt, phổ biến sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Phát huy vai trò của ngành Tư pháp tham gia đấu tranh phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tới cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 981/KH-UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

Thực hiện quy định tại Điều 51 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sáng ngày 13/4/2021 Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ông Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư Pháp là Chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức họp cho ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do Sở Tư pháp soạn thảo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản QPPL do Sở Tư pháp soạn thảo và Lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Xây dựng, kiểm tra và Thi hành pháp luật – Sở Tư pháp.

Ngày 12/4/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 346/KH-STP về triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, từ đó tăng cường hiệu quả quản lý đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

43452 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down