Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Nhằm đánh giá chính xác tình hình triển khai, thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn cấp huyện và cấp xã nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ và những hành vi vi phạm pháp luật; Phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định cũng như thực tiễn thi hành để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi, ngày 08/5/2019, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 345/KH- STP về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019.

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Ngày 09/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg, ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, ngày 8/11/2018 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định 1383/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 7/9/2018 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch.

412 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.