Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp.

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 468/STP-THPL ngày 5/7/2018 hướng dẫn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2018 với các nội dung sau:

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Sở Tư pháp ban hành công văn số 200/STP-VP về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê về công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016.

 

Để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, ngày 18 tháng 02 năm 2016, Sở Tư pháp ban hành công văn số 64/STP-PBGDPL về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngày 23 tháng 6 năm 2015, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 311/KH-STP về phòng, chống tham nhũng 06 tháng cuối năm 2015.

558 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.