Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan,tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1730-QĐ/TU Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh 281 23/10/2014
2 255//STP-KSTT Công văn về việc thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014 12 10/06/2014
3 163//STP-PBGDPL Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2014 21 14/04/2014
4 92-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 333 12/03/2014
5 226//TCTRS Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế 17 06/03/2014
6 85//STP-PBGDPL Công văn v/v lập danh sách đề nghị, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 28 06/03/2014
7 84//STP-PBGDPL Công văn củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 44 06/03/2014
8 74//STP-VP V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP 32 04/03/2014
9 71//STP-PBGDPL Công văn hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở 26 03/03/2014
10 14/2014//TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 30 12/02/2014
11 39//STP-KSTT Công văn v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTT hành chính 18 11/02/2014
12 20//STP-TĐ Phát động thi đua năm 2014 trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu 24 17/01/2014
13 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 47 02/01/2014
14 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp 38 03/12/2013
15 1046/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quyết đinh về chuẩn tiếp cận pháp luật 68 23/10/2013

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.