Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 4 01/07/2019
2 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 133 14/05/2019
3 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2217 14/05/2019
4 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 283 07/05/2019
5 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 14 05/04/2019
6 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 18 23/01/2019
7 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 21 08/01/2019
8 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 26 07/01/2019
9 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 12 07/01/2019
10 3147/QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 20 28/12/2018
11 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 15 19/12/2018
12 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 14 19/12/2018
13 16/2018/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình thình thi hành pháp luật 6 14/12/2018
14 TÀI LIỆU SƠ KẾT ĐỀ ÁN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 53 06/09/2018
15 1297/KH-UBND Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 25 27/08/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.