Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 129/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2016 11 27/01/2016
2 130/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh 25 27/01/2016
3 82/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 163 19/01/2016
4 LỆNH CÔNG BỐ 23 VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2015 VÀ ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VĂN BẢN LUẬT 23 30/12/2015
5 08/KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tỉnh năm 2015 109 17/08/2015
6 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 20 21/07/2015
7 348/TB-STP Thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 13 08/07/2015
8 943/KH-UBND Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn tỉnh. 92 29/06/2015
9 185/KH-PBGDPL Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên năm 2015 38 25/04/2015
10 255/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 22 30/03/2015
11 119//KH-UBND KH phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 133 28/01/2015
12 32//STP-PBGDPL V/v triển khai thực hiện quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh 47 27/01/2015
13 01/2015/QĐ-UBND Quy định về chi cho một số hoạt động đặc thù thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu 100 19/01/2015
14 4077//QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 26 31/12/2014
15 23/TTLT/2014//BTP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 9 22/12/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.