Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 34 02/01/2014
2 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp 21 03/12/2013
3 1046/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quyết đinh về chuẩn tiếp cận pháp luật 61 23/10/2013
4 1071/QĐ-UBND hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết đinh số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 139 08/10/2013
5 110/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 7 24/09/2013
6 1203/KH-UBND Kế hoạch PBGDPL cho thanh niên 34 12/09/2013
7 16//HĐPH-STP V/v lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 11 20/08/2013
8 1039//KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2013-2016 51 19/08/2013
9 14//QĐ-HĐPH Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL 59 19/08/2013
10 15//KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2013 12 19/08/2013
11 1039/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước’ giai đoạn 2013 – 2016 12 19/08/2013
12 07/KHLN-STP-HLHPN Kế hoạch liên ngành phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cở sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (giai đoạn 2013-2017) 26 13/08/2013
13 597//KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU 85 29/05/2013
14 18-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 19 05/04/2013
15 36//KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 23 14/01/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.