Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg, ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, ngày 8/11/2018 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định 1383/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 7/9/2018 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch.

Để khắc phục hậu do quả mưa lũ gây ra và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới, ngày 29 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND v/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các sở ban, ngành tỉnh; Công ty thủy điện Sơn La; Công ty thủy điện Bản Chát huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Thực hiện Luật Công chứng ngày 20 tháng 06 năm 2014; Công văn số 729/BTP-BTTP ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, ngày 18/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Ngày 13/6/2018, Sở Tư pháp ban hành công văn số 406/STP-HCTP về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

358 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.