Thực hiện quy định tại Điều 170 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mục V, Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Ngày 07/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018.

Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân, ngày 18 tháng 01 năm 2018 Ủy ban ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 08/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018, theo đó UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 10/KH-HĐPB ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017, Sở Tư pháp cơ quan Thường trực của Hội đồng được giao trưởng đoàn kiểm tra số 1, phối hợp với các thành viên Hội đồng đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật tại huyện Mường Tè.

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

1264 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.