Sở Tư pháp với việc triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình .

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp luôn quan tâm, chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới; Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Chỉ thị 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 39//STP-KSTT Công văn v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTT hành chính 9 11/02/2014
2 20//STP-TĐ Phát động thi đua năm 2014 trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu 15 17/01/2014
3 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 33 02/01/2014
4 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp 17 03/12/2013
5 1046/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quyết đinh về chuẩn tiếp cận pháp luật 56 23/10/2013
6 1071/QĐ-UBND hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết đinh số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 136 08/10/2013
7 110/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 6 24/09/2013
8 1203/KH-UBND Kế hoạch PBGDPL cho thanh niên 31 12/09/2013
9 16//HĐPH-STP V/v lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 7 20/08/2013
10 1039//KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2013-2016 50 19/08/2013
11 14//QĐ-HĐPH Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL 53 19/08/2013
12 15//KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2013 11 19/08/2013
13 1039/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước’ giai đoạn 2013 – 2016 9 19/08/2013
14 07/KHLN-STP-HLHPN Kế hoạch liên ngành phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cở sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (giai đoạn 2013-2017) 25 13/08/2013
15 597//KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU 70 29/05/2013

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.