Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1071/QĐ-UBND hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết đinh số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 136 08/10/2013
2 110/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 6 24/09/2013
3 1203/KH-UBND Kế hoạch PBGDPL cho thanh niên 30 12/09/2013
4 16//HĐPH-STP V/v lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 7 20/08/2013
5 1039//KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2013-2016 49 19/08/2013
6 14//QĐ-HĐPH Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL 53 19/08/2013
7 15//KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2013 11 19/08/2013
8 1039/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước’ giai đoạn 2013 – 2016 8 19/08/2013
9 07/KHLN-STP-HLHPN Kế hoạch liên ngành phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cở sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (giai đoạn 2013-2017) 22 13/08/2013
10 597//KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU 68 29/05/2013
11 18-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 14 05/04/2013
12 36//KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 21 14/01/2013
13 1690//QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. 18 28/12/2012
14 08/2012//QĐ-UBND Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu 64 12/03/2012
15 25/2011//QĐ-UBND Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 09/09/2011
505 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.