Chúc mừng năm mới - Happy new year 2018!

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Bí Thư chi bộ Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

.

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014 – 2018.

Thực hiện quy định tại Điều 170 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mục V, Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Ngày 07/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1346//QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 18 28/10/2014
2 120-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp 14 23/10/2014
3 1730-QĐ/TU Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh 71 23/10/2014
4 255//STP-KSTT Công văn về việc thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014 10 10/06/2014
5 163//STP-PBGDPL Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2014 13 14/04/2014
6 92-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 76 12/03/2014
7 226//TCTRS Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế 14 06/03/2014
8 85//STP-PBGDPL Công văn v/v lập danh sách đề nghị, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 23 06/03/2014
9 84//STP-PBGDPL Công văn củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 32 06/03/2014
10 74//STP-VP V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP 14 04/03/2014
11 71//STP-PBGDPL Công văn hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở 14 03/03/2014
12 14/2014//TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 22 12/02/2014
13 39//STP-KSTT Công văn v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTT hành chính 9 11/02/2014
14 20//STP-TĐ Phát động thi đua năm 2014 trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu 10 17/01/2014
15 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 31 02/01/2014

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.